ASIAKASLEHDEN TEHOKKUUS -TUTKIMUS

Tutkimuksen esittely 

Asiakaslehden avulla voidaan saavuttaa monenlaisia hienoja asioita. Voidaan nostaa asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietoisuutta yrityksestä ja sen toiminnasta, herättää kiinnostusta tuotteisiin, lisätä myyntiä, muokata mielikuvaa yrityksestä ja lujittaa asiakassuhdetta. Hyvin tehty asiakaslehti nostaa asiakkaan lojaalisuutta ja vähentää hänen halujaan vaihtaa kilpailijalle. Miration Asiakaslehden tehokkuus -tutkimuksessa selvitetään, mitä asiakaskuntasi lehdestä ajattelee ja miten hyvin asiakaslehti saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Koska asiakaslehdillä on hyvin monenlaisia tavoitteita[i], pohdimme ensin yhdessä millaisia tavoitteita teidän lehdellänne on. Tämän jälkeen tutkimus räätälöidään selvittämään juuri näiden tavoitteiden toteutumista.  

Tutkimuksen hyödyt 

Tutkimuksen tulosten avulla voit parantaa asiakaslehden tehoa ja nostaa asiakastyytyväisyyttä. Lehden toimitus hyötyy tutkimuksesta, koska se saa selville kuinka tyytyväisiä lukijat ovat ja mitä he haluavat lehdeltä/tuotteelta. Juttuja on myös helpompi kirjoittaa, kun tietää minkä tyyppiset lukijat lukevat mitäkin osastoa. Tutkimuksen tulosten avulla yrityksen johto voi arvioida saavuttaako asiakaslehti sille asetetut tavoitteet ja onko satsaus asiakaslehteen investointina kannattava[ii]

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään lehden saaneiden keskuudessa ovatko he huomanneet lehteä, lukivatko he sitä ja kuinka tarkkaan. On olennaista selvittää mitä osastoja lehdestä luetaan paljon ja mitkä ovat ehkä vähemmän suosittuja. Selvitämme myös, millaisia lehden lukijat ovat ja ketkä lukevat mitäkin sisältöjä. Lisäksi selvitetään, mitä mieltä lukijat ovat asiakaslehdestä, sen jutuista, visuaalisesta ilmeestä, hyödyllisyydestä ja kiinnostavuudesta.  

Lukijoiden keskuudessa selvitetään, miksi he lukevat lehteä. Ei-lukijoiden keskuudessa selvitetään, miksi he eivät lukeneet lehteä ja miten lehden huomaamisen seurauksena (jos on huomannut) käsitys yrityksestä muuttui. Toisin sanoen tutkimuksessa selvitetään mitä lukijat ajattelevat lehdestä ja yrityksestä ja saako asiakaslehti potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä ja sen tuotteista. 

Näiden lisäksi tavoitteista riippuen selvitetään esimerkiksi, minkä verran asiakaslehti lisää lukijoiden tietoisuutta yrityksen tuotteista ja kiinnostusta tuotteita ja yritystä kohtaan. Tutkimuksessa mitataan haluttaessa myös asiakasuskollisuutta, ostoaikeita, brändimielikuvaa ja brändisuhdetta, asiakasuskollisuuden kasvua ja halutun sanoman perillemenoa.


[i] https://mainonnanteho.blogspot.com/2018/03/asiakaslehti-mainonnan-valineena.html

[ii] https://mainonnanteho.blogspot.com/2017/11/asiakaslehtien-tavoitteiden.html