Demokratian tulevaisuus – kirja

Ilmestyy vuonna 2025 tai alkuvuodesta 2026.

Olen pohtinut paljon sitä miten demokratia ja yhteiskunta muuttuu tekoälyn seurauksena. Olen ollut puhumassa aiheesta useissa kansainvälisissä tulevaisuudentutkijoiden konferenssissa viime vuosina. Haluan jakaa nämä pohdintani kanssasi selkeässä ja helposti lähestyttävässä muodossa tiedejargonin sijaan.

Tekoäly tulee muuttamaan monia asioita, mutta lisääkö se vai vähentääkö se äänestäjien autonomiaa? Toisaalta tukiälynä se saattaa auttaa äänestäjiä tekemään parempia päätöksiä. Toisaalta jos ulkoistamme hallitsemattomasti liikaa valtaa tekoälylle, saatamme menettää jotain olennaista. Asia ei ole ihan yksinkertainen. Se kuitenkin on varmaa, että tekoäly muuttaa äänestäjien päätöksentekoa, demokratiaa, yhteiskuntaa ja vallanjakoa.

Lisätietoja kirjasta

Demokratian tulevaisuus -kirja käsittelee demokratian haasteita, jotka liittyvät nopeaan teknologiseen kehitykseen, planeetan tilaan ja kasvavaan populismiin. Kirjan alussa pohditaan “postnormaalia aikaa”, joka viittaa keskeneräiseen, muuttuvaan ja monimutkaiseen maailmaan. Monille tämä epävarmuus ja jatkuva muutos ovat sietämättömiä ja siksi he kääntyvät pseudovarmuutta tarjoavien populistien puoleen. Populismin nousu haastaa demokratian ennennäkemättömällä tavalla samaan aikaan kun kohtaamme globaaleja haasteita ja eksistentiaalisia uhkakuvia, kuten ilmastonmuutos, huippuluokan tekoäly ja geenitekniikan mahdolliset riskit. On herännyt kysymys, voiko demokraattinen päätöksenteko, joka on luonteeltaan hidas ja kompromissien täyttämä, selviytyä näistä haasteista.

Lisäksi edustuksellisen demokratian ydin, äänestäminen, muuttuu nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Poliitikot voivat nyt tuoda itsensä ja arvonsa tehokkaammin esille. Tekoälyä hyödynnetään kampanjasuunnittelussa, puheiden laatimisessa ja äänestäjien kanssa viestimisessä. Vaalikampanjoita voi käydä lisätyn todellisuuden maailmassa tai jopa metaversessä. 

Myös äänestäjät saavat päätöksentekonsa tueksi perinteisten vaalikoneiden lisäksi erilaisia keskustelevia tekoälysovelluksia. He voivat myös parantaa kognitiivisia kykyjään digitaalisten laitteiden, ohjelmistojen yms. avulla. Lähitulevaisuudessa luultavasti myös aivoihin lisättävien implanttien yms. avulla. Kaikki tämä muuttaa äänestäjän ja ehdokkaan kohtaamisia ja äänestäjän päätöksentekoa. 

Demokratian tulevaisuus –kirjassani pohdin erilaisia kehityskulkuja, jotka voivat johtaa utopiaan tai dystopiaan, kun teknologia ja yhteiskunnalliset muutokset kietoutuvat yhteen. Lisäksi kirjassa pohditaan erilaisia ehdotuksia demokratian uudistamiselle. Pohditaan esimerkiksi äänestyspäätösten helpottamista nestemäisen demokratian (liquid democracy) avulla tai ääntenlaskennan hoitamista blockchain -teknologian avulla. 

Kirjani yhteiskunnallinen merkitys on suuri, sillä se syventyy demokratian tulevaisuuteen nopean teknologisen kehityksen, tekoälyn nousun, ilmastokriisin ja populismin aikakaudella. Teos tarjoaa laajan katsauksen demokratian tilanteeseen ja tulevaisuuteen Suomessa, pohtien erityisesti kykyämme sopeutua muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Kirjani rohkaisee lukijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteiskuntamme suuntaa pohtiessaan demokratian tulevaisuutta.

Alustava sisällysluettelo:

  • Postnormaali aika ja demokratia (Postnormaalin ajan käsite, Monimutkaisuus ja epävarmuus, Populismin kysyntä, kannatuksen nousu ja sen haasteet demokratialle)
  • Globaalit haasteet ja demokratia (Ilmastonmuutos ja ympäristökriisit, Tekoälyn eettiset ja turvallisuusasiat, Geeniteknologia). 
  • Demokratian uudistamisen mahdollisuudet (Nestemäinen demokratia ja sen mahdollisuudet, Blockchain-tekniikan käyttö äänestysprosessissa, Avatar äänestää ihmisen puolesta, Superäly päättää asiat, Muut ehdotukset demokratian uudistamiseksi)
  • Tekoäly, älykkäät järjestelmät ja vaalit (Miten ehdokkaat ja äänestäjät käyttävät tekoälyä hyväkseen vaaleissa, ehdokkaiden chatbotit, Mikrokohdennetut vaalikampanjat, Äänestäjän kognitiivisten kykyjen parantaminen digitaalisten apuvälineiden avulla)
  • Voittajat ja häviäjät tekoälyn aikakaudella (Mitkä puolueet voittavat ja mitkä häviävät, Kenelle valta siirtyy, Päätöksenteon hakkerointi)
  • Demokratian tulevaisuus: Utopia vai dystopia? (Erilaiset tulevaisuuden visiot – mikä on toivottavaa?, Teknologian ja yhteiskunnallisten muutosten yhteenkietoutuminen)